Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria”, gevestigd aan de Poelgeeststraat 20a LEIDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.ku12.nl

Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria”, hierna: Stichting KU12

Poelgeeststraat 20a

2316 XL  LEIDEN

+31 71 5222509

Joke Spannenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting KU12

Zij is ook te bereiken via info@ku12.nl

Persoonsgegevens die Stichting KU12 verwerkt

Stichting KU12 verwerkt je persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger van de Stichting KU12 en/of omdat je deze gegevens zelf die je zelf actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Stichting KU12 houdt een bestand bij van haar vaste donateurs.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer (bij donaties en sponsoring via internetbankieren)

– Gegevens over activiteiten op de website https://www.ku12.nl (via Google Analytics)

Stichting KU12 verwerkt je e-mailadres in MailChimp wanneer je je inschrijft voor de Nieuwsbrief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Stichting KU12 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw donatie of sponsoring

– Het verzenden van een nieuwsbrief

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact te leggen

– Stichting KU12 verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting KU12 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Stichting KU12 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • MailChimp en MS Word (voor het maken van de Nieuwsbrief)
  • MS Excel (voor maken van begrotingen en registratie van donateurs)
  • MailChimp (voor het versturen van de Nieuwsbrief)
  • …… (voor het bijhouden van de boekhouding)

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Stichting KU12 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van de stukken is in overeenstemming met de (wettelijke) eisen van de belastingdienst en andere bevoegde instanties binnen Nederland

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting KU12 verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer een zeer dringende ethische plicht dit noodzakelijk maakt of wanneer je zelf schriftelijk toestemming hebt gegeven om gegevens te verstrekken aan een persoon of een instantie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Stichting KU12 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Google Analytics, MailChimp, Facebook Pixel).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting KU12 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website tijdens je bezoek naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting KU12 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ku12.nl. Er wordt binnen vier weken gereageerd op jouw verzoek.

Stichting KU12 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Stichting KU12 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dat te bereiken worden onder meer de meest recente beveiligingsupdates automatisch geïnstalleerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ku12.nl

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 10 oktober 2019.